Wat is energie asset management?

Energie asset management in de energietransitie zorgt voor een optimaal rendement van de activa gedurende hun levenscyclus, zowel fysiek als immaterieel. Fysieke activa zijn de componenten van een duurzame energie-installatie die de waarde genereren. Immateriële activa omvatten contanten en effecten. Het doel van asset management is het realiseren van de waarde van de activa.

Het beheer van zonne-energie-activa draait om het onderhouden van de fysieke componenten van de installatie en het opwekken en verkopen van energie. De kracht van asset management is om met gezonde fysieke activa een optimaal financieel rendement te garanderen.

Energie asset management kan worden opgedeeld in twee componenten:

 • Technisch asset management
 • Financieel asset management

Technisch asset management

Het monitoren en rapporteren van de real-time en geschatte energieopwekkingsprestaties van de PV-installatie vallen hieronder. De geschatte energieopwekkingsprestaties omvatten een holistische benadering om te weten hoeveel een project voor een bepaalde periode moet produceren (rekening houdend met factoren zoals weer, seizoenen of degradatie van activa). De werkzaamheden zoals visuele inspecties, NEN keuringen die betrokken zijn bij het fysiek gezond houden van de site worden ook beschouwd als technisch asset management. Daar naast heb je nog de opties thermische inspectie en reiniging van de panelen. Alles om ervoor te zorgen dat de productiedoelstellingen worden gehaald en de oorzaken te achterhalen als dat niet het geval is.

Financieel asset management

De energiemarkt prijzen (EPEX, onbalans prijzen) fluctueren en u als energieproducent kan daar op inspelen door de duurzame energie (opgewekte MWh) op het juiste moment te verhandelen op de energiemarkt. Zo kunt u het maximale financiële rendement uit uw investering halen.  We worden herhaaldelijk geconfronteerd met negatieve energieprijzen door onbalans in het energie netwerk. Dit wil zeggen dat energie leveren geld kost en energielevering geld opbrengt. Door het toepassen van curtailment en energieopslag kunt u
meer financieel rendement behalen. Het bepalen van de juiste energiecontracten en het verhandelen van groencertificaten voor hernieuwbare energie (GvO) zorgen
voor het beste rendement.

Diensten Covolt

Onderstaande figuur geeft de diensten weer die Covolt levert waarmee we onze klanten volledig ontzorgen en waarmee we in staat zijn om een optimaal rendement uit duurzame energie-installaties te halen.

 

Technische asset management

PV Plant boarding

 • Intake-inspectie

Het contract voor technisch asset management begint bij het inzichtelijk maken van de conditie van de duurzame energie-installatie door een intake inspectie (0-meting). Onze Covolt experts controleren de installatie niet alleen fysiek maar doen ook metingen aan het systeem. Ook verzamelen we alle projectdata en zorgen ervoor dat deze worden gecontroleerd op volledigheid. Daarna archiveren we deze gegevens in ons online portaal.

Na de intake-inspectie stellen we een rapportage op waarin exact staat beschreven wat er gecontroleerd is en welke eventuele afwijkingen en mogelijke verbeterpunten er zijn.

Dit doen we tijdens een intake-inspectie:

  • Verzamelen van alle gerelateerde documenten en specificaties;
  • Visuele inspectie met foto’s van details;
  • Opmeten van de daken en hellingshoeken;
  • Controle op richtlijnen PV-Installatie;
  • Fysieke inspectie van kabels, connectoren, omvormers en vervuiling.

Direct na de intake maken we de duurzame energie-installatie gereed voor monitoring met aanvullende gegevens, zoals geografische ligging, ouderdom van de installatie, specificaties van de installatie.

 • Onlinepakket

Het online pakket bestaat uit een 4G simkaart en een eventuele smartlogger*. Onze Covolt-expert komt naar locatie en brengt de duurzame energie-installatie online en laat de installatie communiceren met het Covolt monitor systeem (CMS).

*Een andere smartlogger is alleen nodig als er bij de huidige smartlogger geen online functie aanwezig is of de smartlogger kan niet communiceren met CMS.

Basispakket

Het basispakket bestaat uit de diensten die nodig zijn voor een optimaal technisch rendement uit de PV-installatie. Hieronder zijn de standaard diensten van het basispakket uitgeschreven inclusief de door Covolt-experts bepaalde norm door die noodzakelijk is voor een gezonde PV-installatie. De norm kan in overleg bijgesteld worden voor specifieke omstandigheden. Het fundament van technisch asset management is het CMS (Covolt Monitoring Systeem).

 • Monitoring

Advies 24/7
De PV-Installatie verbinden we via een veilig protocol (4G mobiele communicatie) met een onafhankelijk monitoringsysteem. Onafhankelijk van merk en type omvormer kan ons CMS-platform met bijna elke systeem communiceren.

Aan onze opdrachtgevers verstrekken we ook de inloggegevens voor monitoring via de mobiele app of computer.

Covolt is altijd te bereiken (24/7) op het calamiteiten-nummer Na een melding ondernemen we actie op afstand of op de locatie zelf om het incident op te lossen.

Correctief asset management
Ook monitort Covolt de PV-Installatie proactief (24/7) en indien nodig nemen we zelf contact op bij eventuele incidenten. Het monitorsysteem maakt met behulp van Artificial Intelligence direct een analyse over de mogelijke oorzaak. De incidenten worden geprioriteerd in diverse categorieën: veiligheidsstoring, hoog urgente storing, gemiddeld urgente storing en niet urgente storing. Het systeem doet een voorstel op basis van historische data van de mogelijke oorzaak en oplossing van het incident. Het CMMS-systeem (Computerized Maintenance Management Solutions) maakt een ticket aan en plant de servicemonteur in. Het CMMS logt alle tickets van alle incidenten en monitort de voortgang van deze incidenten.  Deze systemen verzekeren een optimale uptime van de PV-Installatie

De volgende responsetijden zijn van toepassing:

Incident categorie:                  Responsetijd:
Veilgheidsstoring                         Zo spoedig mogelijk
Hoog urgente storing                  Zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen
Gemiddeld urgente storing       Zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 3 werkdagen
Niet urgente storing                    Binnen redelijke termijn, af te stemmen met Opdrachtgever.

Afhankelijk van de precieze situatie en de incident-categorie en onder voorbehoud van overmacht, zal er maximaal binnen de in de tabel vermelde werkdagen gestart worden om het probleem te verhelpen. Deze werkzaamheden gaan onverminderd door tot de storing is verholpen. Indien noodzakelijk zullen we de werkzaamheden buiten de normale werkuren verrichten.

 • Forecasting

Wij voorspellen dagelijks per uur de elektriciteitsproductie van de PV-Installatie aan de hand van de specifieke weerdata per locatie. We verbeteren onze algoritmes continu en automatisch door het verschil tussen de voorspelde productie en de werkelijke productie te analyseren. Er vindt een automatische alarmmelding plaats als het systeem een afwijking ontdekt tussen de weerdata en de daadwerkelijke opbrengsten. Door de weerdata kunnen we ook twee weken vooruitkijken en een forecast doen wat de PV-Installatie gaat opbrengen. We voorspellen op deze manier zo nauwkeurig mogelijk het financiële rendement en sturen op maximale opbrengsten.

 • Technisch asset management

Advies:     1 keer per kwartaal prestatierapportage;
1 keer per jaar servicemanagement.

Prestatierapportage
Rapportages verstrekken we elk kwartaal eenmalig per e-mail.  Het bestaat uit een helder overzicht van het verwachte rendement en wat het PV-systeem daadwerkelijk heeft opgeleverd aan kWh in dat kwartaal en wat de prognose is voor het volgende kwartaal.

De volgende KPI’s zijn onderdeel van de rapportage:

  • kWh opbrengsten per maand;
  • kWh Grafisch en schematisch;
  • Prestatie verhouding, prognose van de opbrengt met werkelijke realisatie;
  • Uptime van de PV-installatie;
  • Verwachte financieel rendement;
  • Instraling zon verhouding van prognose en werkelijkheid;
  • Interventie rapport.

Warranty support
Na oplevering van de PV-Installatie gaat de installatie garantie van start en ook alle productgaranties. Bij eventuele calamiteiten bemiddelen we als onafhankelijke partij voor onze opdrachtgevers tussen de installatie-verantwoordelijke (EPC-contractor) en/of fabrikanten. Daarbij kijken we periodiek naar de status van de garantieperiode, doen we een impactanalyse en bespreken dit met de opdrachtgever.

Servicemanagement
Onze servicemanager is de (SPOC) Single Point Of Contact. Hij bespreekt twee keer per jaar met onze opdrachtgevers het rendement en de gezondheid van de PV-Installatie op basis van de gestuurde rapportages. Verder presenteert de servicemanager ook het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en de voortgang om verrassingen in planning en uitgaven te voorkomen.

Datamanagement
Wij bewaren en beheren alle aan de PV-installatie gerelateerde documenten digitaal in ons online portal:

  • Rapportages;
  • MJOP (meerjarige onderhoudsplanning);
  • Visuele Inspecties;
  • Thermische inspecties;
  • NEN-keuringen;
  • AS- built gegevens;
  • Incidenten logboek;
  • Garantie verklaringen.

 

 • NEN-EN-IEC 62446-1 keuring omvormers

Advies 1 keer per 5 jaar
Op zonnepanelen zijn er vele normen en richtlijnen van toepassing. Niet alleen bij en tijdens de installatie, maar ook bij het periodiek onderhoud! Wij inspecteren en keuren de installatie volgens deze richtlijnen. De norm is dat de PV-Installatie minimaal 1x per 5 jaar een NEN-keuring ondergaat. Na de keuring verstrekken wij een rapportage met daarin uitslagen, mogelijke actiepunten, Themografische afbeeldingen van de omvormers en een conclusie.

 • Visuele inspectie

Advies 1 keer per jaar

Naast de verplichte NEN-keuring is het verstandig om een PV-Installatie goed te onderhouden en een jaarlijkse visuele inspectie uit te laten voeren. Met een visuele inspectie constateren we tijdig afwijkingen die we, altijd in samenspraak oplossen waardoor het systeem geen storingen krijgt of gevaar loopt.

De volgende punten inspecteert Covolt visueel:

  • Onderconstructie; o.a. Montage onderconstructie, Stringbekabeling, dc-kabelgoot;
  • Omvormers: o.a. Vereffening, Connectoren, stringbekabeling;
  • Zonnepanelen: o.a. vervuiling, visuele schade;
  • Overig: o.a. ballast, stringplan.

Na de visuele inspectie verstrekken we een rapportage waarin staat wat er gecontroleerd is en wat afwijkingen en mogelijke actiepunten zijn. Veel verzekeraars stellen de jaarlijkse inspectie als voorwaarde om de opstalverzekering te kunnen behouden.

Naast de afwijkingen zal Covolt visueel controleren op nieuwe eisen vanuit de NEN-normen en richtlijnen. Zo blijft de PV-Installatie altijd up-to-date.

 • UPTIME 99%

Met behulp van state of the-art satellietdata, 4G-verbinding en slimme koppelingen met uw PV-systeem, zorgen wij voor een uptime van 99%. Altijd en overal. We zien constant of er een kink in de kabel is, vervuiling het rendement verlaagt, of omvormers optimaal werken enzovoorts. Vanuit onze control room sturen we preventief beheer aan en plannen we de
werkzaamheden binnen het MJOP (MeerJarig OnderhoudsPlan). Hiermee verschaffen we u een helder beeld van de gezondheid van uw installatie(s) en de acties en kosten van de voorliggende en aankomende periode. Uiteraard reageren we onmiddellijk in geval van prestatievermindering.

Opties basispakket

 • Thermische inspectie

Advies: 1 keer per 5 jaar

               Optioneel:        Tijdens hand-over periode (oplevering) van de EPC-contractor
                                          Na verloop van de garantietermijn EPC-contractor

Een thermografische inspectie zorgt ervoor dat we kunnen lokaliseren dat een zonnepaneel geen vervuiling, breuken, storingen en/of schades heeft. Deze afwijkingen kan niet visueel geconstateerd worden. We willen dat er geen vervuiling, breuken, storingen en/of schades zijn aan de binnenzijde van een paneel. Dit voorkomen we door middel van een Themografische inspectie.

Vaak zorgen defecte bypass-diodes, slechte contacten, breuken en kortsluiting in zonnecellen voor een lager rendement. De opbrengst van zonnepanelen kan hierdoor erg tegenvallen (Uit onderzoek blijkt een verlies tot wel 20%). Bovendien kunnen defecten tot onveilige situaties en brandgevaar leiden.

Door zonnepanelen te laten inspecteren met gebruik van thermografie worden defecten snel opgespoord. Wij zijn expert in de inspectie van zonnepanelen. Deze inspectie kan uitgevoerd worden door het handmatig maken van foto’s met een Flirr warmtebeeldcamera of, indien mogelijk, vliegen we met een drone inclusief een ultra gevoelige infraroodcamera over de PV-installatie.

Covolt raadt aan kort na de installatie van zonnepanelen een thermografie inspectie uit te laten voeren. Eventuele fouten in het systeem kunnen dan onmiddellijk door de EPC-contractor worden verholpen zonder dat veel rendement verloren gaat. Een ander logisch moment voor een Themografische onderzoek is net voor het vervallen van de garantietermijn. Eventuele aangetroffen problemen kunnen dan nog onder garantie worden verholpen. Daarnaast is het natuurlijk aan te raden om zonnepanelen waarvan de opbrengst tegenvalt op korte termijn te laten onderzoeken. Covolt zal deze aanbevelingen verwerken in het MJOP.

Een inspectie van zonnepanelen met thermografie heeft een aantal grote voordelen. Thermografie is een contactloze inspectiemethode; de zonnestroominstallatie hoeft niet te worden uitgeschakeld. Defecten zijn direct zichtbaar met thermografie.

Bij een Themografische onderzoek van zonnepanelen is het belangrijk dat de weersomstandigheden gunstig zijn. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de zon schijnt, er is een minimale zoninstraling van 600 a 700W/m2 nodig om met de Metrel de IV-curve metingen te kunnen verrichten

Na deze Themografische inspectie stellen we een rapportage op waaruit eventuele acties voortkomen. Deze acties zullen altijd in overleg met onze opdrachtgever uitgevoerd worden.

 • Reinigen Zonnepanelen

Advies 1 keer per 2 jaar

Het reinigen van uw zonnepanelen geeft meer rendement (tot wel 30%) en zorgt voor een langere levensduur. Ook zorgen schone zonnepanelen voor een frisse uitstraling van uw huis of bedrijfsgebouw. Stof, vuil, vogeluitwerpselen, kalkafzetting en atmosferische vervuilingen kunnen inbranden onder invloed van de zon. Daardoor raakt het oppervlak blijvend beschadigd. Dit effect wordt versterkt als u gevestigd bent in de buurt van een spoorlijn, industrieterrein, bouwplaats of kust.

Covolt heeft de juiste mensen en apparatuur om die vervuilingen tegen te gaan. Met het gebruik van osmosewater zullen er geen strepen achter blijven en kunnen uw zonnepanelen weer optimaal gebruikt worden.

 

Financieel asset management

 • Energie Management Systeem

Het EMS-platform is ook het fundament voor de Power Plant Control. Hiermee kunnen we de PV-Installatie volledig beheren via onze ECU Energie Control Unit en ons EMS add-on softwarepakket. Deze ECU plaatsen we fysiek bij de PV-Installatie en deze unit zorgt voor de dataverwerking naar het EMS-platform en de schakelscenario’s voor een optimaal rendement (zie schema). We creëren hiermee een virtuele energiecentrale (VPP virtuele power plant) wat een groep is van gedecentraliseerde entiteiten op het elektriciteitsnet die via een collectief besturingssysteem worden beheerd.

 • Curtailment

De energietransitie is in volle gang. Het doel is zoveel mogelijk energie op te wekken uit hernieuwbare-energiebronnen zoals zonne-energie. Vanuit die gedachte klinkt het onlogisch curtailment toe te passen op zonne-energie. Curtailment (inperking) betekent het bewust afschakelen van zonnepaneleninstallaties als oplossing voor stroompieken op het net. Wanneer het aanbod van zonnestroom de elektriciteitsvraag overstijgt en de prijzen negatief worden, betalen de eigenaren van PV-Installaties of de afnemer van de stroom voor elke geproduceerde MWh (Megawatt-uur). Toch blijft het merendeel van de PV-systemen in dat scenario alsnog produceren. Waarom eigenlijk? Waarom niet opslaan? Met ons CMS-systeem kunnen we met alle data van het PV-systeem en actuele marktprijzen een analyse maken wanneer we het beste curtailment kunnen toepassen zodat het PV-systeem optimaal financieel rendeert.

 • Energie/Onbalans Markt

Door een actuele datakoppeling vanuit spotprijzen met ons EMS-platform, kunnen we direct schakelen en energie verhandelen met de actuele spotprijzen (Day-Ahead, Intra-Day en onbalans) om zo een maximaal financieel rendement uit de installatie te halen.

 • PPA (Power Purchase Agreement)

Traditioneel worden PPA’s afgesloten voor langere duur (looptijden van tien tot vijftien jaar) en wordt een vaste prijs voor de afgenomen stroom afgesproken. Dit is logisch voor hernieuwbare energieprojecten die niet onder een subsidiestelsel volgens het marktpremie model vallen, die helemaal geen subsidie krijgen, of waarvan de subsidietermijn verlopen is. Hernieuwbare bronnen hebben immers een grote CAPEX, maar een lage OPEX kost – er moet dus zekerheid zijn dat de grote initiële investering terugbetaald kan worden over de levensduur van de installatie.

De meeste PV-installaties worden gebouwd onder de SDE-subsidieregeling. Dit werkt volgens een marktpremiemodel: de subsidie beweegt mee met de markt en compenseert de onrendabele top. Bovendien neemt ze het onbalans- en profielrisico van de hernieuwbare technologie op zich. Dit neemt de grote risico’s weg voor zowel de producent en de afnemer. Zolang de afnemer van de stroom kan garanderen dat de onbalanskosten niet groter zijn dan wat de overheid zelf inschat op basis van marktdata, heeft de projectontwikkelaar prijszekerheid en een stabiel inkomen.

Een PPA voor een SDE-installatie vereist daarom geen vaste prijs voor de geleverde stroom. Daarentegen wordt de prijs vaak vastgelegd op basis van de spotprijzen of de marktwaarde zoals vastgelegd in het zogenoemde SDE-correctiebedrag. Maar er zijn ook innovatievere prijsformules mogelijk. De Covolt experts kunnen per situatie beoordelen wat de beste opties zijn.

 • Energieopslag

De energietransitie krijgt een extra snelheid en dimensie door de toevoeging van energie opslag. Daarmee vergroten wij u maandelijkse inkomsten door slim en tactisch een batterij in te zetten.

  • Energy Storage As A Service, u hoeft niet zelf te investeren in dure batterijen.
  • Volledige ontzorging van analyse, technische uitwerking en business case optimalisatie.
  • Meest innovatieve opslag technologie.
  • Brede kennis en expertise van solar, storage en charging.
  • Vervanging van dure en tijdrovende netverzwaringen.
 • Garantie van Oorsprong

Voor elke aan het net geleverde MWh krijgt u één Garantie van Oorsprong. Deze zijn, en worden, steeds meer waard door de steeds toenemende vraag naar duurzame energie. Wij zorgen ervoor als GvO handelaar dat u de beste prijs hiervoor krijgt.

 • Reserve vermogen

Primair reserve vermogen (FCR), is het eerste middel van de netbeheerder om de balans in het net te handhaven. Secundair reserve vermogen (aFRR) is de tweede trap om grote onbalans in het net te compenseren.

 • Net problematiek

Congestiemanagement zal in de nabije toekomst een veel voorkomende oplossing worden om tijdelijke knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Door (financiële) prikkels van de regionale netbeheerder kunnen we deze knelpunten oplossen.

 • Bruto productiemeter en hoofdmeter uitlezen

Met het Covolt EMS systeem kunnen we volledig de bruto productie meters en hoofdmeter uitlezen. zodat u een optimale controle heeft van uw geproduceerd en afgenomen energie. Tenslotte meten is weten en je komt achteraf nooit voor verassingen te staan met je energie leverancier of SDE+(+) regeling.